Monday’s PPC fun, enjoy :)

 

PPC meme fun: On what Google Ad Reps really do