Monday’s PPC fun, enjoy 🙂

 

PPC meme fun: On what Google Ad Reps really do